จุดยืน เอียงไม่เอียง

posted on 19 Nov 2008 12:26 by catkun


Your PERSONAL issues Score is 50%.
Your ECONOMIC issues Score is 60%.

According to your answers, the political group that agrees with you most is...

Centrist

CENTRISTS espouse a "middle ground" regarding government control of the economy and personal behavior. Depending on the issue, they sometimes favor government intervention and sometimes support individual freedom of choice.

Centrists pride themselves on keeping an open mind,

tend to oppose "political extremes," and emphasize what

they describe as "practical" solutions to problems.

แนวคิดทางการเมืองของคุณมีแนวโน้มไปทางขั้วใด ?
http://www.theadvocates.org/quiz.html

เอามาจาก house และ paepae อีกที

 ส่วนตัวคิดว่าแค่คำถาม 10 ข้อยังไม่สามารถประเมินแนวคิดว่าขั้วไหน แต่ก็เอาเหอะ เล่นขำๆ 

 

Right (Conservative)

 

Conservatives tend to favor economic freedom, but frequently

support laws to restrict personal behavior that violates "traditional
values." They oppose excessive government control of business,

while endorsing government action to defend morality and the

traditional family structure. Conservatives usually support a strong

military, oppose bureaucracy and high taxes, favor a free-market

economy, and endorse strong law enforcement.

Libertarian

Libertarians support maximum liberty in both personal and

economic matters. They advocate a much smaller government; one
that is limited to protecting individuals from coercion and violence.

Libertarians tend to embrace individual responsibility, oppose

government bureaucracy and taxes, promote private charity, tolerate

diverse lifestyles, support the free market, and defend civil liberties.

 คำถาม